Vedtægter

Vedtægter for Klippequilterne Bornholm

Foreningen blev dannet på en stiftende generalforsamling i Rønne den 28. januar 2003.

Pkt. 1 Foreningens navn: Klippequilterne.

Hjemmehørende i Bornholms Regionskommune.

Pkt. 2 Foreningens formål: At styrke interessen for, og udbrede kendskabet til patchwork, quiltning og applikation.

Pkt. 3 Medlemmer: Som medlem af foreningen optages enhver, der er interesseret i patchwork, quiltning og applikation.

Pkt. 4 Landsorganisation: Foreningen er lokalkreds under Dansk Patchworkforening.

Pkt. 5 Generalforsamling: Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, kan med almindeligt flertal træffe alle afgørelser for foreningen.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i 1. kvartal.

Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne mindst 2 uger før afholdelsen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før afholdelsen.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Beretning fra diverse underudvalg.

4. Godkendelse af revideret regnskab.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg til bestyrelse.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Indkomne forslag.

11. Eventuelt.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for en periode af 2 år. På lige år 3 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges suppleanter til bestyrelse, revisor og suppleant for revisor. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.

Pkt. 6 Ekstraordinær generalforsamling: Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 25% af medlemmerne eller bestyrelsen anmoder herom. Anmodningen skal være skriftlig og skal indeholde en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Pkt. 7 Bestyrelsen: Den daglige ledelse af foreningen forestås af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen sørger for tilrettelæggelse af foreningens arrangementer, udgivelse af nyhedsbreve med datoangivelse af program. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt. Kassereren fører foreningens medlemskartotek og opkræver kontingent.

1/2

Pkt. 8 Kontingent: Kontingent-periode er årligt 1. januar – 31. december. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

Pkt. 9 Vedtægtsændringer: Ændring af vedtægter kan kun foretages på generalforsamlingen og skal vedtages af et flertal på 2/3 af de fremmødte.

Pkt. 10 Foreningens opløsning: Foreningen kan kun opløses af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Opløsningen kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. En eventuel formue skænkes til almennyttige kulturelle formål.

Vedtaget på generalforsamlingen den13. februar 2020 .

DIRIGENT: FORMAND:

Jytte Therkelsen Manuela Skov

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close