Generalforsamling torsdag d. 3. marts 2022 kl 19:00 på Lunden

​Dato:15.2.2022

Klippequilterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Torsdag, den 3. marts 2022 kl. 19.00 på Lunden.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning.

Pkt. 3 Godkendelse af regnskab.

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent.

Pkt. 5 Valg til bestyrelsen.

På valg er:

a. Manuela Skov

b. Anne Kure

c. Ingrid Borre for 1 år

d. Anne Marie Pedersen (ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen) Nyvalg for 1 år.

Pkt. 6 Valg af suppleanter.

På valg er:

a. Karen Rosdahl

b. Birgitte Pelsen

Pkt. 7 Valg af revisor.

​På valg er:

​Lene Grooss

Pkt. 8 Valg af revisorsuppleant.

​På valg er:

​Dorthe Vinter-Hansen

 Pkt. 9 Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedlægges.

Pkt. 10 Eventuelt.

Kontingentet for 2021 skal indbetales senest den 23. februar 2022.

Beløbet, kr. 200,00, overføres til klubbens konto i Nordea 0650-4374 164 673. Husk at skrive dit navn i meddelelsesfeltet.

Bestyrelsen

Bilag til generalforsamlingen:

Vedtægter for Klippequilterne Bornholm

Foreningen blev dannet på en stiftende generalforsamling i Rønne den 28. januar 2003.

Pkt. 1 Foreningens navn: Klippequilterne.

Hjemmehørende i Bornholms Regionskommune.

Pkt. 2 Foreningens formål: At styrke interessen for, og udbrede kendskabet til patchwork, quiltning og applikation.

Pkt. 3 Medlemmer: Som medlem af foreningen optages enhver, der er interesseret i patchwork, quiltning og applikation.

Pkt. 4 Landsorganisation: Foreningen er lokalkreds under Dansk Patchworkforening.

Pkt. 5 Generalforsamling: Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, kan med almindeligt flertal træffe alle afgørelser for foreningen.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i 1. kvartal.

Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne mindst 2 uger før afholdelsen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før afholdelsen.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Beretning fra diverse underudvalg.

4. Godkendelse af revideret regnskab.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg til bestyrelse.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Indkomne forslag.

11. Eventuelt.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for en periode af 2 år. På lige år 3 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges suppleanter til bestyrelse, revisor og suppleant for revisor. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.

Pkt. 6 Ekstraordinær generalforsamling: Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 25% af medlemmerne eller bestyrelsen anmoder herom. Anmodningen skal være skriftlig og skal indeholde en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Pkt. 7 Bestyrelsen: Den daglige ledelse af foreningen forestås af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen sørger for tilrettelæggelse af foreningens arrangementer, udgivelse af nyhedsbreve med datoangivelse af program. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt. Kassereren fører foreningens medlemskartotek og opkræver kontingent.

1/2

Pkt. 8 Formanden tegner foreningen.

Pkt. 9 Kontingent: Kontingent-periode er årligt 1. januar – 31. december. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

Pkt. 10 Vedtægtsændringer: Ændring af vedtægter kan kun foretages på generalforsamlingen og skal vedtages af et flertal på 2/3 af de fremmødte.

Pkt. 11 Foreningens opløsning: Foreningen kan kun opløses af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Opløsningen kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. En eventuel formue skænkes til almennyttige kulturelle formål.

Ændring vedtaget på generalforsamlingen den 3. marts 2022.

 

DIRIGENT:                                                                     FORMAND:

 

 

Jytte Therkelsen Manuela Skov

Referat:

Referat fra Klippequilternes generalforsamling d. 03.03.2022 

AD 1​Dirigent: Jytte Therkelsen. Referent: Dorthe Vinter-Hansen

​Stemmetællere: vælges hvis behov!

Ad 2​Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Manuella og er vedlagt referatet.     Vi er ca. 50 medlemmer og vil gerne have 10-15 mere og gerne yngre også.Beretning blev taget til efterretning.

Ad 3​Lene Gross fremlagde regnskab og det blev godkendt

Ad 4​Kontingent fortsat 200kr

Ad 5​Valg til bestyrelsen

​Manuela Skov- Anne Kure – Ingrid Borre( 1 år) – Lene Gross

Ad 6​Suppleanter: Karen Rosdahl – Birgitte Pelsen

Ad 7 ​Revisor: Dorthe Vinter-Hansen

Ad 8​Revisorsuppleant: Birte Rønne

Ad 9​vedtægtsændringer

​Pkt. 7 bestyrelsen konstituerer sig på 1. møde efter generalforsamlingen.

​Pkt. 8 Formanden tegner foreningen ( begge vedtaget!)

Ad 10​evt: Morten Kundbøll kommer i maj for at tilse vores symaskiner

​Dato? kommer senere men ring /mail til ham og meld til!

​Landstræf i Middelfart 27.08.2022.  Foreningen undersøger med bus 1-dags tur ( 4 timer over, ca. 3 timer til træf og 4 timer hjem igen)

​Der er indkøbt nye inch linialer – knive og skæreplader

Quiltemaskinen: Vi skal oplæres evt. tage Kørekort til den før vi kan bruge den! Det vil blive organiseret hurtigst muligt. <Manual er på engelsk (det kunne være dejligt at have den på dansk)

​Stine som har været hos stjernestoffer kommer og laver et kursus slut april/først i maj det vil blive annonceret så snart det er på plads!

Ad 10 ​Udstilling i Gudhjem bededag 12.- 13.- 14. maj

​Foreningen støtter op om OUIP 2022 den 18.06.2022 i Nexø 

​Dorthe Vinter-Hansen og Gunild Kæslerer er tovholdere – frivillige ønskes til at sidde og sy patchwork og evt hjælpe med evt. udstilling og pasning i åbningstiden. Og der bliver fælles opslag /avisen/facebook

​Der laves en beholdningsliste i skabet over de ting linialer skæreknive symaskiner osv. Som foreningen ejer!

​Dirigenten takkede for god ro og orden samt småsnak!!

​Afsluttet 09.03.2022/

​Dirigent                               ​           Formand


 

KLIPPEQUILTERNE: BESTYRELSENS BERETNING 2021-2022

Vi havde sidst generalforsamling på biblioteket den 19. august 2021. Den var temmelig forsinket på grund af corona. I år er det lidt mere normale forhold. Vi er ca. 50 medlemmer lige nu, men vi vil gerne have 10-15 medlemmer mere (referents bemærkning).

Af aktiviteter har vi haft følgende:

I sommers blev der holdt QUIP´s i Nexø den #. Lørdag i Juni på eget initiativ af dem i Nexø. Fint Tøser!

I løbet f efteråret var der firkanter på programmet. De blev delvist syet under Nedlukningen. Det hele blev til 10 tæpper til mødrehjælpen, og der er endnu 2, som skal monteres!

Vi havde også en aften med vlisofix. Der var 3 forskellige typer som blev gennemgået, men der findes mange flere. Vi fik lavet pindsvin på trappestige og med små pakker!

Til JUL lavede vi julegæs, som bare er så søde.

Juleafslutningen var som altid så hyggelig og med godt fremmøde.

Der fik også indsneget sig en sylørdag, hvor vi fik lavet kaffefiltertasker og vi fik øvet os på lynlåse. Det var en hyggelig dag.

Som altid mødtes vi med vores ”brøndbyer” i sep/okt på Balka Søbad. Der blev lavet hjertebroderi og broderi med vandopløselig vlies. Det har været stor optur med det.

Først i det nye år havde vi en aften med syning af nemme grydelapper. 

Vi har lige lavet klemmepunge/brilleetuier. De blev flotte.

Vi kom spå facebook i efteråret 2021. kig derind, der er flere hyggelige opslag. Det er kun for medlemmer. Spørg evt. Hanne R. hvis i ikke kan finde ud af det.

Jeg vil gerne takke for jeres opbakning til de ting vi laver, det er dejligt at I går positivt til projekterne. Jeg ser frem til et mere normalt syår i 2022, med masser af glade møder omkring vores fælles hobby

Manuela Skov

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close